با توجه به حضور کاربران در هیئت ها و مساجد برای عزاداری ، از تاریخ 95/7/13 تا تاریخ 95/7/17 در روز تنها یک مزایده در ساعت 16 برگزار خواهد شد

لازم به ذکر است در تاسوعا و عاشورا مزایده ای برگزار نخواهد شد

ارسال نظر متوقف شده است.