از تاریخ 1395/5/10 مقدار کسر اعتبار بیدی در تمامی مزایده ها یکسان نمیباشد و با توجه به قیمت کالا تعداد آن مشخص خواهد شد

ضریب کاهش اعتبار بیدی با نرخ کسر اعتبار بیدی به نمایش گذاشته شده و در تمامی مزایده ها مشخص شده است و با توجه به آن , با هر پیشنهاد به همان تعداد اعتبار بیدی از حساب کاربری شما کسر میشود.

 

1 2

ارسال نظر متوقف شده است.