با تصمیم های گرفته شده از طرف تیم وب سایت آفبید برای رضایت هرچه بیشتر شما کاربران از تاریخ 22 مهرماه 95 تغییراتی در بخش قوانین و عملکرد سایت انجام شد که تغییرات اصلی شکل زیر میباشد:
  • اضافه شدن اعتبار هدیه (اعتباری که کاربران از طریق تبدیل بید مصرفی به اعتبار هدیه ، تبدیل کالا به اعتبار هدیه و یا هدیه آفبید دریافت می کنند، اعتبار هدیه نامیده می شود.)
  • از این پس با تبدیل بید(اعتبار) مصرفی به کاربر اعتبار هدیه تعلق می گیرد . کاربر می تواند با اعتبار هدیه نیز در مزایدات شرکت نماید.
  • با مصرف اعتبار هدیه هیچ اعتبار مصرفی ای به کاربران اضافه نخواهد شد.
  • اعتبار هدیه صرفا برای شرکت در مزایدات استفاده خواهد شد و هیچ استفاده دیگری مانند قیمت هیجان انگیز ( تخفیف با استفاده از بید مصرفی ) نخواهد شد
  • استفاده از اعتبار هدیه تنها زمانی امکان پذیر است که اعتبار بیدی کاربر صفر شده باشد.
  • برندگان از این پس می توانند کالا برنده شده را در مزایدات به اعتبار هدیه تبدیل نمایند.
  • درصد تبدیل اعتبار مصرفی که از این پس تبدیل اعتبار مصرفی به اعتبار هدیه نامیده می شود افزایش یافت .

 

 

ارسال نظر متوقف شده است.